Zbrodnia a występek w prawie karnym
Prawo

Zbrodnia a występek w prawie karnym

Zbrodnia a występek w prawie karnym: W prawie karnym istnieją dwa pojęcia, które są kluczowe dla określenia rodzaju popełnionego przestępstwa – zbrodnia i występek. Zbrodnia to najpoważniejsze przestępstwo w prawie karnym, które jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata. Przykładowe zbrodnie to zabójstwo, gwałt, napad z bronią, terroryzm czy też przestępstwa związane z narkotykami w większej skali.

Występek to przestępstwo, które jest mniej poważne niż zbrodnia, ale bardziej poważne niż wykroczenie. Występek jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3 lub grzywny. Przykładowe występki to kradzież, pobicia, oszustwa czy też przestępstwa związane z narkotykami w mniejszej skali.

Ważnym elementem rozróżnienia między zbrodnią a występkiem jest nie tylko zagrożenie karą, ale także sam charakter czynu. Zbrodnia zawsze wiąże się z poważnym naruszeniem prawa, które szkodzi ludziom lub społeczeństwu jako całości. Występek natomiast może być uważany za łagodniejsze przestępstwo, którego skutki są mniejsze i które nie wpływa w tak dużym stopniu na dobro społeczne.

Skutki karne w odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedzialność cywilna polega na zadośćuczynieniu za wyrządzone szkody lub naruszenia dóbr osobistych innej osoby. W przypadku popełnienia przestępstwa, osoba skazana jest zwykle odpowiedzialna zarówno wobec państwa, jak i wobec pokrzywdzonej osoby.

Oto niektóre z możliwych skutków karnej odpowiedzialności w przypadku odpowiedzialności cywilnej:

 • Odszkodowanie – osoba skazana za przestępstwo może zostać zobowiązana do zapłacenia odszkodowania pokrzywdzonej osobie lub jej rodzinie, w celu zadośćuczynienia za poniesione szkody. Kwota odszkodowania jest uzależniona od wysokości wyrządzonej szkody, a także od sytuacji majątkowej osoby skazanej.
 • Naprawienie szkody – w niektórych przypadkach, osoba skazana może zostać zobowiązana do naprawienia szkody, która została wyrządzona, np. poprzez przywrócenie do stanu sprzed wypadku lub naprawienie uszkodzonego mienia.

  Zbrodnia a występek w prawie karnym
  Zbrodnia a występek w prawie karnym
 • Zobowiązanie do publicznego przeproszenia – osoba skazana może zostać zobowiązana do publicznego przeproszenia pokrzywdzonej osoby lub jej rodzin przed sądem lub w inny sposób określony przez sąd.
 • Zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej osoby – w przypadku przestępstw przeciwkościelnym (np. stalking, molestowanie), osoba skazana może zostać zobowiązana do zachowania pewnej odległości od pokrzywdzonej osoby oraz jej miejsca zamieszkania, pracy czy szkoły.
 • Utrata praw – osoba skazana za przestępstwo może utracić niektóre prawa, np. prawo do wykonywania określonych zawodów lub posiadania broni.
 • Wpisanie wyroku do rejestru karnego – wyrok skazujący może zostać wpisany do rejestru karnego, co może skutkować trudnościami w późniejszym życiu, np. w znalezieniu pracy czy uzyskaniu pożyczki.

Skutki karne w odpowiedzialności cywilnej są uzależnione od rodzaju przestępstwa, w wyniku którego zostały wyrządzone szkody, a także od indywidualnych okoliczności sprawy. W każdym przypadku, osoba skazana za przestępstwo powinna liczyć się z konsekwencjami swoich działań oraz z otrzymaniem kary za swoje czyny.

Skutki karne dla osoby skazanej za przestępstwo

Osoba skazana za przestępstwo musi ponieść konsekwencje karne wynikające z popełnionego czynu. Skutki te mogą być różnorodne i zależą od rodzaju przestępstwa, które zostało popełnione, a także od indywidualnych okoliczności sprawy oraz od wymiaru kary orzeczonej przez sąd.

Oto niektóre z możliwych skutków karnej odpowiedzialności:

 • Kara pozbawienia wolności – jest to jedna z najpoważniejszych kar i polega na odbyciu określonego czasu w więzieniu. Czas kary zależy od rodzaju przestępstwa i może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat.
 • Kara grzywny – polega na wpłaceniu określonej kwoty pieniężnej na rzecz państwa. Wysokość grzywny zależy od rodzaju popełnionego przestępstwa i sytuacji majątkowej osoby skazanej.
 • Zakaz wykonywania określonych czynności lub zawodów – w niektórych przypadkach osoby skazane na karę pozbawienia wolności lub grzywny mogą zostać pozbawione prawa do wykonywania określonych czynności lub zawodów, np. prowadzenia pojazdów, posiadania broni lub pracy w służbie publicznej.
 • Wyrok może być wpisany do rejestru karnego – osoba skazana może mieć utrudniony dostęp do niektórych zawodów lub innych korzyści społecznych w wyniku wpisu wyroku do rejestru karnego.
 • W przypadku wyroków skazujących za przestępstwa na tle seksualnym, osoba skazana może zostać umieszczona na liście osób skazanych za tego typu przestępstwa, co może skutkować trudnościami w późniejszym życiu.
 • Konieczność przeproszenia pokrzywdzonej osoby lub zapłaty odszkodowania – osoba skazana może zostać zobowiązana do przeproszenia pokrzywdzonej osoby lub zapłaty odszkodowania za wyrządzone szkody.

Wszystkie te skutki kary mają na celu zabezpieczenie interesów społecznych i pokrzywdzonych osób, a także przeciwdziałanie powtarzaniu się przestępstw przez skazanych.

Umorzenie postępowania karnego

Umorzenie postępowania karnego to sytuacja, w której organ prowadzący postępowanie zdecyduje o zaprzestaniu dalszych czynności procesowych. Decyzja taka może zostać podjęta w każdym momencie postępowania karnego, jeśli organ stwierdzi, że nie ma podstaw do wniesienia oskarżenia, a także w przypadku, gdy postępowanie jest niemożliwe do dalszego prowadzenia.

Przyczyny umorzenia postępowania karnego mogą być różne, np:

 • Brak dowodów winy – w sytuacji, gdy organ prowadzący postępowanie nie zgromadził wystarczającej ilości dowodów wskazujących na popełnienie przestępstwa przez podejrzanego, może podjąć decyzję o umorzeniu postępowania.
 • Ustanie przesłanek odpowiedzialności karnej – organ prowadzący postępowanie może zdecydować o umorzeniu postępowania, gdy ustanie okoliczności uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, np. gdy znikają dowody rzeczowe lub zeznania świadków są niewystarczające.
 • Wygaśnięcie przestępstwa – jeśli przestępstwo ulegnie przedawnieniu, organ prowadzący postępowanie może podjąć decyzję o umorzeniu postępowania.
 • Zgodna wola stron – w przypadku, gdy oskarżyciel prywatny wycofa skargę lub odstąpi od żądania ukarania podejrzanego, organ prowadzący postępowanie może umorzyć postępowanie.
 • Zgodnie z zasadą oportunizmu – w niektórych przypadkach, organ prowadzący postępowanie może podjąć decyzję o umorzeniu postępowania, jeśli osoba podejrzana zobowiąże się do wykonania określonych działań lub zapłaty określonej sumy pieniędzy na rzecz państwa lub ofiar przestępstwa.

W przypadku umorzenia postępowania karnego, osoba podejrzana nie jest karana za popełnienie przestępstwa, ale zwykle pozostaje w postaci oskarżonego. Umorzenie postępowania karnego oznacza, że postępowanie nie zostanie dalej prowadzone i nie zostanie wydany wyrok skazujący.

Pomoc prawnika w postępowaniu karnym – na co możemy liczyć?

Korzystanie z pomocy prawnika w postępowaniu karnym i cywilnym  jest zalecane, ponieważ może znacznie zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnego wyroku lub umorzenie postępowania.